Politiezone Bredene/De Haan >> BELEIDSORGANEN >> Politiecollege

POLITIECOLLEGE

Het Politiecollege is het uitvoerend orgaan van de Politiezone

Het Politiecollege wordt gevormd door de Burgemeesters van de gemeenten Bredene en De Haan. Hun mandaat vangt aan op het ogenblik van hun eedaflegging als burgemeester.

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter.

In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn gemeente in de meergemeentezone inbrengt.

De korpschef is belast met de voorbereiding van de zaken die aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen van het college bij.

In de politiezone Bredene/De Haan wordt de functie van secretaris van het politiecollege vervuld door de beleidsmedewerker van het politiekorps.
Zij stelt de notulen van het college op en zorgt voor de overschrijving ervan.

De overgeschreven notulen worden door de voorzitter en door de secretaris getekend.  De notulen vermelden alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent geen beslissing werd genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

De briefwisseling uitgaande van het politiecollege wordt door de voorzitter ondertekend en door de korpschef medeondertekend.

Voorzitter:

Peter Breemersch
Centrumplein 2,
8450 Bredene
Tel: 059 24 21 24