Politiezone Bredene/De Haan >> ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

Het (vierjaarlijkse) zonaal veiligheidsplan omvat zowel een luik veiligheid als een luik korpsorganisatie en beschrijft :

Het zonaal veiligheidsplan wordt, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de politieraad.

Na goedkeuring door de burgemeesters en de procureur des Konings, wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

De gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden beschouwd.

Ga naar...


Lokale aandachtspunten
en prioriteiten

Bovenlokale veiligheidsfenomenen