Politiezone Bredene/De Haan >> HISTORIEK

HISTORIEK

7 DECEMBER 1998. - Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De politiediensten worden georganiseerd en gestructureerd op twee niveaus : het federale niveau en het lokale niveau, die samen de geïntegreerde politiezorg verzekeren. Deze niveaus zijn autonoom en hangen van verschillende overheden af.
De lokale politie verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone, evenals het vervullen van sommige politieopdrachten van federale aard.

De federale politie verzekert over het gehele grondgebied, met inachtneming van de principes van specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde en de supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten en voor de politieoverheden.

De geïntegreerde politiedienst waarborgt de overheden en de burgers een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied van het Rijk.

Politiezone – lokaal politiekorps

Een politiezone bestaat uit één of meer gemeenten. De meergemeentezone –zoals de onze - beschikt over rechtspersoonlijkheid.
Elke politiezone beschikt over een lokaal politiekorps. In de meergemeentezones wordt de lokale politie zodanig georganiseerd dat ze over een of meer politieposten beschikt in elke gemeente van de zone.

De voorbereidende fase

De lokale politie van de zone Bredene/De Haan is ontstaan uit een samenvoeging van de gemeentepolitie van Bredene met de gemeentepolitie en de rijkswachtbrigade van De Haan.

Een directiecomité - samengesteld uit de korpschefs van de twee gemeentelijke politiekorpsen en de brigadecommandant van de territoriale brigade van de federale politie - vergaderde een eerste maal op 9 juli 2001
Tussen eind september en begin november 2001 werden geïntegreerde oefeningen georganiseerd voor de leden van de drie korpsen.

De meerderheidsfracties in de politieraad sloten een principeakkoord nopens de grootte en invulling van het operationeel , het administratief en logistiek kader.

Het directiecomité heeft een organogram opgesteld en een globale functiebeschrijving per dienst.  Het comité heeft ook een capaciteitsinvulling gegeven aan elke dienst en de heeft gewone plaats van het werk vastgelegd.

Het personeelskader

De bestuursmeerderheid sloot in een vergadering op 27 september 2001 een akkoord over de getalsterkte van het kader.  Voor het operationeel kader bedroeg dit de minimumnorm: 84 voltijdse equivalenten.  De effectieve invulling voor het administratief  personeel werd vastgelegd op 8,1 voltijdse equivalenten.

8 november 2001. - Koninklijk Besluit tot aanstelling van de heer Erik Van Parys, commissaris-korpschef van de gemeentepolitie Bredene, als korpschef van de lokale politie van de politiezone 5450 Bredene/De Haan, voor een termijn van vijf jaar. 

De officieuze en officiële installatie

Op maandag 3 december 2001 is gestart met de feitelijke geïntegreerde werking van de lokale politie Bredene/De Haan.  Concreet betekende dit dat vanaf deze datum de personeelsleden werden tewerkgesteld in hun nieuwe functies, nieuwe diensten en op de nieuwe “gewone plaats van het werk”.  Elke dienst werd georganiseerd volgens de nieuw uitgeschreven werkingsregels.  De territoriale brigade van de federale politie te De Haan fungeerde niet langer als onthaalpunt
Op 16 januari 2002 maakten we het erkenningdossier voor de zone over aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

29 JANUARI 2002. – Koninklijk Besluit tot installatie van de politiezone 5450 Bredene/De Haan

ingesteld op datum van 1 januari 2002.