Politiezone Bredene/De Haan >> VERKEER

PARKEREN

 

Parkeren tegen de rijrichting :

Een veelvoorkomende maar niet ongevaarlijke parkeerovertreding is het parkeren tegen de rijrichting. Als je tegen de richting geparkeerd staat zit je als bestuurder immers aan de kant van het voetpad dus je hebt geen zicht op tegemoetkomend verkeer en je spiegels zijn vanzelfsprekend ook onbruikbaar in die richting. Wagens voor je blokkeren het zicht waardoor je eigenlijk "blindelings" de parkeerplaats moet verlaten en dat is niet bepaald veilig.

De algemene regel is bijgevolg dat parkeren en stilstaan tegen de rijrichting niet toegelaten is, niet op rijbaan maar ook niet op een berm of parkeerstrook.

Dit wordt bepaald in de wegcode (KB 01/12/75) in Artikel 23.1.1° Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld : rechts ten opzichte van zijn rijrichting.

Hierop zijn wel twee uitzonderingen, namelijk :

- Als het een straat is met éénrichtingsverkeer, deze uitzondering werd opgenomen in het bewuste artikel zelf : Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

- Binnen een woonerf woonerf Wegcode, Artikel 22bis 4° b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden (maar opgelet in een woonerf mag er alleen geparkeerd worden op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is of op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat)

voorbeeld A

 

voorbeeld B

 

voorbeeld C

 

Gevaarlijk en hinderlijk parkeren : parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken

Onveilig, hinderlijk, asociaal parkeren leidt tot verhoogde onveiligheidsgevoelens. Voor sommigen een snelle oplossing, voor anderen een ergernis. Zeker in dichtbebouwde woonwijken en in onze toeristische centra op drukke plaatsen, zoals een schoolomgeving of winkelstraat geeft dit dikwijls aanleiding tot wrevel en zorgt dit vaak voor extra problemen.

Er wordt tevens vastgesteld dat hoewel veel automobilisten wel de betekenis kennen van de meeste verkeersborden met betrekking tot het parkeren, zij dikwijls minder vertrouwd zijn met bepaalde algemene parkeerregels zoals bepaald in de artikelen 23, 24 en 25 van de wegcode (KB 01/12/75):

 

Hier halen wij een specifiek voorbeeld aan :

 

Het parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken :

 

Wegcode : Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [..]Artikel 25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren : [..]9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;[..]

Dit betekent dus wanneer de rijbaan verdeeld is in verschillende rijstroken door middel van een onderbroken of doorlopende witte streep men op die plaats niet mag parkeren
(stilstaan is wel toegelaten = een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken)

 

Bijvoorbeeld :

 

Te De Haan / Wenduine in de nieuw aangelegde Drift/Driftweg/Wenduinsesteenweg :

voorbeeld 1

 

Te Bredene in de Keerweg:

voorbeeld 2

 

Problemen in je wijk of in je straat?

Aarzel niet om contact te nemen met uw wijkinspecteur. Zij kunnen dit probleem dan bespreken met de steundienst verkeer en eventueel voorleggen aan de gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente en of de Vlaamse overheid.