Politiezone Bredene/De Haan >> ONTHAAL >> Vraag en Antwoord

VRAAG EN ANTWOORD

 

 

 

 

 

 

Mijn identiteitskaart is verloren/gestolen of vernietigd.  Wat moet ik doen?

->Terug
 1. Aangifte bij de bevolkingsdienst of het onthaal van  de lokale politie (plaats verlies/diefstal) van uw woonplaats.
  Beide diensten kunnen u een attest afleveren. Zij zullen elkaar hierover inlichten.
  Voor de specifieke attesten die dienen als tijdelijk bewijs van uw identiteit en tot het verkrijgen van een duplicaat van uw identiteitskaart hebt u een pasfoto nodig.   
 2. Als het gaat om  een elektronische identiteitskaart  moet de helpdesk van het rijksregister worden ingelicht per e-mail ( helpdesk@rrn.fgov.be ) en/of fax (02/210.10.16).
 3. Als u de identiteitskaart binnen de zeven dagen na aangifte terugvindt dan dient u de politie, de bevolkingsdienst en in geval van een elektronische kaart ook de helpdesk daarover in te lichten.

De bevolkingsdienst:
Levert eveneens attesten af en start de procedure voor tot het bekomen van een duplicaat (eigen woonplaats).

De helpdesk:
Schorst de elektronische functies die gekoppeld zijn aan de elektronische identiteitskaart.

Politie:
Wij leveren de specifieke attesten met pasfoto alleen af aan inwoners van de gemeenten binnen onze politiezone,namelijk Bredene en De Haan.  
Aan inwoners uit andere gemeenten leveren wij als bewijs van de aangifte een algemeen attest van verlies af (geen foto nodig) waarmee ze zich kunnen wenden met pasfoto tot hun eigen gemeentebestuur of lokale politie voor verder gevolg.
Van elke aangifte wordt een vereenvoudigd proces-verbaal opgesteld.
Wij signaleren de kaart om misbruiken te voorkomen.
Bij elk verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart sturen wij een faxbericht naar de helpdesk.
Als uw identiteitskaart bij ons wordt teruggevonden dan sturen we die de eerstvolgende werkdag naar de bevolkingsdienst van het gemeentebestuur van uw woonplaats.

Mijn rijbewijs is verloren/gestolen of vernietigd.  Wat moet ik doen?

->Terug

Aangifte aan het onthaal bij de lokale politie.
Alhoewel u bij elke lokale politie het verlies of diefstal kunt aangeven verdient het de voorkeur om dit te doen op de plaats waar het feit is gebeurd. De omstandigheden met betrekking tot de plaats zijn er beter gekend en het eventuele terugvinden is er meer waarschijnlijk.
Voor een verlies of diefstal in het buitenland moet u ongeacht de formaliteiten ter plaatse, bijkomend een aangifte doen bij de lokale politie van uw woonplaats.   Immers een buitenlands attest zal niet worden aanvaard door de (Belgische) dienst die een duplicaat moet afleveren.

Wij nemen uw aangifte op onder de vorm een vereenvoudigd proces-verbaal en leveren het voorgeschreven attest af waarmee u op de dienst rijbewijzen van uw woonplaats een duplicaat kunt bekomen.  

Als uw rijbewijs bij ons wordt teruggevonden dan sturen we die de eerstvolgende werkdag naar de dienst rijbewijzen van het gemeentebestuur van uw woonplaats.

De kentekenplaat of het kentekenbewijs van mijn auto of mijn motorfiets is verloren of gestolen .  Wat moet ik doen?

->Terug

Het gaat hier om de officiële nummerplaat die aan de achterzijde van uw auto of motorfiets is bevestigd en/of het bijhorende inschrijvingsbewijs.

Aangifte aan het onthaal bij de lokale politie.
Alhoewel u bij elke lokale politie het verlies of diefstal kunt aangeven verdient het de voorkeur om dit te doen op de plaats waar het feit is gebeurd.   De omstandigheden met betrekking tot de plaats zijn er beter gekend en het eventuele terugvinden is er meer waarschijnlijk
Voor een verlies of diefstal in het buitenland moet u ongeacht de formaliteiten ter plaatse bijkomend een aangifte doen bij de lokale politie van uw woonplaats.   Immers een buitenlands attest zal niet worden aanvaard door de (Belgische) dienst die een duplicaat moet afleveren.

Wij nemen uw aangifte op onder de vorm een vereenvoudigd proces-verbaal en leveren het voorgeschreven attest af waarmee u bij de Dienst Inschrijving Voertuigen, hetzij een duplicaat van uw inschrijvingsbewijs kunt verkrijgen, hetzij na schrapping van de verdwenen nummerplaat een andere nummerplaat en bijhorend inschrijvingsbewijs kunt bekomen.   

Als een nummerplaat of een inschrijvingsbewijs (of een deel ervan) bij ons wordt teruggevonden dan sturen wij dit zonder uitstel op naar de Directie van het Wegverkeer.

Wat gebeurt er met mijn aangifte?

->Terug

Van elke aangifte over feiten die kunnen leiden tot bestraffing wordt een proces-verbaal opgesteld.    Alle verklaringen samen met onze vaststellingen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksdaden zijn het voorwerp van dit proces-verbaal.
Afhankelijk van de aard van de feiten wordt het proces-verbaal met uw klacht hetzij meteen, hetzij na automome politionele afhandeling overgemaakt aan de procureur des Konings die bijkomende opsporingsdaden kan bevelen of een onderzoek door een onderzoeksrechter kan vorderen.    Een aantal zaken vallen onder het stelsel van het vereenvoudig proces-verbaal, waarvan de procureur maandelijkse overzichtslijsten ontvangt.
Het verder gevolg met betrekking tot een eventuele vervolging van de verdachte(n) voor een strafrechtbank is een beslissing van de bevoegde gerechtelijke instanties.

Bij klachtneerlegging kan u een attest krijgen met vermelding van het notitienummer als referentie aan de zaak.    Inlichtingen over het verloop van  het onderzoek kunnen uitsluitend bekomen via schriftelijk verzoek aan het parket van de procureur des Konings.
Eveneens kan u een gratis kopie krijgen van de tekst van uw verhoor of van het vereenvoudigd proces-verbaal als uw verklaring bij wijze van standaardformulering daarin is opgenomen

Indien u aangifte doet van schade aan uw verzekeringsmaatschappij, gelieve kopie van het klachtattest of van het vereenvoudigd proces-verbaal of verhoor bij uw verzekeringsaangifte te voegen.

Heeft een vereenvoudigd proces-verbaal minder waarde ten opzichte van een gewoon proces-verbaal?

->Terug

Absoluut niet!  Een vereenvoudigd proces-verbaal (VPV) heeft exact dezelfde waarde als een ‘gewoon’ proces-verbaal   De redactie ervan is eenvoudiger omdat het meer standaardteksten bevat die aangevuld worden met enkele specifieke gegevens.   Er worden ook geen uitgebreide verklaringen in opgenomen.   In tegenstelling tot het ‘gewoon’ proces-verbaal wordt het niet verstuurd naar het parket van de procureur des Konings.     Van alle vereenvoudigde processen-verbaal worden maandelijks overzichtslijsten overgemaakt.    De documenten zelf blijven op het politiecommissariaat tot de zaak ofwel een andere wending krijgt of tot wanneer ze door de procureur des Konings worden opgevraagd.
De zaken die opgenomen worden in een vereenvoudigd proces-verbaal zijn beperkt volgens een lijst bepaald door het College van de procureurs-generaal.   De aard van de zaak - vaak in combinatie met het ontbreken van een verdachte of enig spoor in die zin – hebben de  basis gevormd voor deze vereenvoudigde werkwijze.

Om te verhuizen wil ik op de dag van verhuis een plaats vrijhouden voor de verhuiswagen.    Of, ik wil een container, kraan of een stelling plaatsen en er is ook signalisatie nodig.   Wat moet er gebeuren?

->Terug

Voor het bezetten van het openbaar domein en voor het plaatsen van verkeerssignalisatie zijn vergunningen nodig van de overheid.
Deze vergunningen kunnen aangevraagd worden bij de gemeentebesturen.

Bredene:
Technische Dienst
tel. 059/33 91 91 - technische.dienst@bredene.be
Willy Vermeylen / Sven Borrey

De Haan:
Dienst veiligheid
Isabelle Allemeersch tel. 059/24 21 24

De verkeerssignalisatie naar aanleiding van werken, moet geplaatst worden door aannemer conform de afgeleverde signalisatievergunning.
De parkeersverbodsborden worden geplaatst door de technische dienst van de gemeente.

Ik ben op reis met een motorhome en wil de gemeente De Haan en of Bredene aandoen.  Waar kan ik parkeren en voor hoelang?  Kan ik er overnachten?

->Terug

Parkeren kan op alle plaatsen waar er geen parkeerverbod is.  
Let op: Er zijn plaatsen waar het parkeren uitsluitend is toegelaten voor bepaalde categorieën van voertuigen bv. plaatsen voor personenauto's. Die zijn aangeduid met een rechthoekig blauw bord voorzien van een witte letter P met daaronder het witte silhouet van een personenauto.

Het overnachten echter, in kampeerwagens, mobilhomes en dergelijke is verboden op de openbare weg, in het bos, in de duinen en op het strand.

In de gemeente De Haan zijn er geen openbare ‘overnachtingsterreinen’ aangelegd, specifiek voor motorhomes. In Bredene zijn er twee plaatsen voorzien op het terrein van het sportcentrum in de Spuikomlaan.

Om te overnachten in de motorhome kunt u zich ook wenden tot één van de private kampeerterreinen .

Ik heb een bewijs van goed zedelijk gedrag nodig.  Waar haal ik dat?

->Terug

Het zijn de gemeentebesturen die het gemeentelijk strafregister beheren.    Alle documenten die op basis van het gemeentelijk strafregister worden afgeleverd zijn te bekomen op het gemeentehuis van uw woonplaats.

Bij wie en wanneer kan ik eerherstel aanvragen?

->Terug

Belangrijk om weten is dat eerherstel alleen kan aangevraagd worden voor strafvermeldingen die niet automatisch na een bepaald tijdsverloop uit het register worden geschrapt.
Het is dus aangewezen om bij de dienst strafregister van uw gemeentebestuur te informeren of er na automatisch herstel nog strafvermeldingen overblijven die in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag tot eerherstel.

Pas na een welbepaalde periode kan eerherstel worden bekomen mits is voldaan aan alle strafuitvoeringen en alle schadevergoedingen die uit deze veroordelingen zijn voortgekomen én als men in de afgelopen tijd van goed gedrag is geweest.
Een aanvraag tot eerherstel gebeurt via een schriftelijk verzoek gericht aan de procureur des Konings.

Wat gebeurt er met gevonden fietsen of bromfietsen? Zijn ze te koop?

->Terug

Alle gevonden fietsen en bromfietsen worden in een gemeentelijke stallingplaats ondergebracht bij de gemeente waar ze werden gevonden.
Ze worden bij ons in een register opgenomen en in een fotomap bijgehouden.
Als wij aan de hand van een graveer- of chassisnummer meteen bij de vondst kunnen achterhalen wie de eigenaar is dan wordt die door ons verwittigd.

Eigenaars van fietsen of bromfietsen die werden gestolen kunnen aan één van onze onthaalpunten de diefstal van hun rijwiel aangeven en laten nazien of hun fiets of bromfiets door ons werd gevonden.
In positief geval kunnen ze die na onze tussenkomst van de gemeentelijke diensten terugkrijgen.
Het is nuttig om ook in naburige gemeenten te gaan kijken of uw rijwiel daar is gevonden.    Maar al te vaak wordt een fiets gestolen om zich éénmalig te verplaatsen en dan achter te laten.  
Mooie en dure fietsen worden eerder opgeladen om effectief mee te nemen of om door te verkopen.

Fietsen en bromfietsen waarvan de eigenaar na zes maanden niet is gekend of nooit komt opdagen worden eigendom van de gemeente.    Ze worden geregeld via een openbare verkoop van de hand gedaan.     Verkoopdata worden gepubliceerd in de gemeentelijke infobladen.     Gelieve te informeren bij het gemeentebestuur.

Alarmsystemen en alarmmeldingen

->Terug

We hebben het hier over een alarmsysteem dat voorzien is van een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem.
Zo’n alarmsysteem mag pas onder spanning gezet worden nadat een erkende beveiligingsonderneming de installatie heeft gekeurd en de correcte werking ervan kan bevestigen.
De beveiligingsondernemer levert een gebruikersboekje af aan de gebruiker, die het bij de centrale eenheid van het alarmsysteem bewaart zodat de politie er te allen tijde inzage kan in nemen.

De gebruiker van een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een alarmcentrale moet zelf daarvan online aangifte doen op de website www.policeonweb.be .

Bij een alarmmelding zal de gebruiker, zijn contactpersoon of een bewakingsagent nagaan of er aanwijzingen zijn van een ongeoorloofde binnendringing.     Is dit het geval dan meldt hij het alarm aan de politie en deelt hij volgende inlichtingen mee :

 1. zijn naam en telefoonnummer;
 2. naam van de gebruiker van het systeem;
 3. plaatsbepaling van het beveiligde goed;
 4. de verdachte elementen die er op wijzen dat het alarm het gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing;
 5. naam en telefoonnummer van de persoon die ter plaatse zal zijn bij aankomst van de politie

De gebruiker moet er voor zorgen dat hijzelf, een contactpersoon of een bewakingsagent aanwezig is bij het beveiligde goed binnen de tijdspanne afgesproken met de politiediensten.
Hij, zijn contactpersoon of de bewakingsagent moet in staat zijn – voor zover hij niet in gevaar is - de politie binnen te laten en het alarm uit te schakelen..
Wordt hieraan niet voldaan en gaat het om een vals alarm dan kan elke bevoegde politieambtenaar het buitenlicht of de buitensirene met alle middelen neutraliseren of laten neutraliseren zonder een woning te betreden tenzij mits toestemming van de bewoner of zijn contactpersoon.

 

Wapens en wapenregistratie

->Terug

U raakt geïnteresseerd in de schietsport en overweegt om een vuurwapen aan te schaffen. Wat moet u zoal doen ?

U bent houder of eigenaar van een aantal vuurwapens en u verhuist. Wat zijn uw verplichtingen ?

U bent houder van een (vuur)wapen en wil het verkopen. Wat moet u doen om dit officieel te laten verlopen ?

U heeft al jaren één of meerdere wapens liggen waarvan u vermoedt dat de overheid hier niets van af weet. U weet eigenlijk niet goed of u ze wel mag bezitten of wat u zou moeten doen om zich in regel te stellen.

Bij het overlijden van een familielid vindt u een vuurwapen en/of munitie. Wat moet u er mee aanvangen ?

U trekt in een woning en u vindt er een vuurwapen en/of munitie. Wat nu ?

Op deze en andere vragen over het houden van wapens en munitie kunt u terecht bij onze specialisten

Contact:

 

Miguel Vandevelde, INP
Wapenregister inwoners Bredene
Centrumplein 2
8450 Bredene

Koen Vercruysse, INP
Wapenregister inwoners De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan

De wapenlicenties van inwoners van de gemeenten Bredene en De Haan worden bijgehouden in een databank onder toezicht en beheer van onze dienst Recherche.

Algemeen telefoonnummer : 059 33 33 16